Op alle georganiseerde reizen zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing.

A.) vrijwarings-/aansprakelijkheid clausule, deze zal ter ondertekening worden aangeboden vóór aanvang van de eerste etappe. Een voorbeeld hiervan ….. download hier de pdf

B.) algemene voorwaarden, deze worden uitsluitend weergegeven op onze web-site. Elke deelnemer wordt geacht hiervan nota te hebben genomen. Deelnemer geeft aan hiermee akkoord te zijn middels ondertekening van het inschrijfformulier waarnaar duidelijk wordt verwezen.

 1. Betaling van de reissom dient te geschieden, 60% omgaand na ontvangst van de factuur.
 2. Na bijschrijving op onze bankrekening van deze aanbetaling wordt een startnummer toegekend. De overige 40%van de reissom dient uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum te zijn bijgeschreven op bankrekening nr. NL27RABO01205.65.137 t.n.v. RoadTrips.nu
 3. Indien een equipe zich later dan één maand voor de startdatum van desbetreffend evenement aanmeldt zal het volledige bedrag van de reissom ineens worden gefactureerd en dient per omgaande in zijn geheel te worden overgemaakt op rekeningnummer NL27RABO01205.65.137 t.n.v. RoadTrips.nu gevestigd te Enschede. Na bijschrijving op onze bankrekening van deze betaling wordt een startnummer toegekend.
 4. Indien de organisatie door onvoorziene omstandigheden is genoodzaakt het evenement te annuleren, wordt het inschrijfgeld, voor zover betaald, gerestitueerd.
 5. Bij annulering van het desbetreffende evenement zal geen restitutie van het betaalde inschrijfgeld plaatsvinden. Het is wel toegestaan de bestuurder of navigator op reglementaire wijze te vervangen. De organisatie van RoadTrips.nu adviseert de deelnemers een annuleringsverzekering af te sluiten.
 6. De auto’s en de deelnemers aan evenementen van RoadTrips.nu dienen te voldoen aan de wettelijke eisen inzake verzekeringen en dienen indien noodzakelijk APK goedgekeurd te zijn.
 7. De bestuurder en navigator dienen beiden in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 8. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort en/of identiteitsbewijs.
 9. De organisatie van RoadTrips.nu behoudt zich het recht voor auto’s te weren die naar inzicht van de organisatie niet voldoen aan de door haar gestelde voertuigeisen.
 10. De organisatie van RoadTrips.nu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, auto’s en/of derden.
 11. De deelnemers geven toestemming de auto’s tijdens de toertocht te laten bestickeren met non-permanent hechtende stickers en zeggen toe deze gedurende de reis niet te verwijderen.
 12. De auto-toertochten georganiseerd door RoadTrips.nu zijn ‘toertochten’ en geen snelheidsritten.  De deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijk geldende regels in de betreffende landen. De organisatie heeft het recht een inschrijving, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen.
 13. Voor diensten die aangeboden worden door derden bevestigt Roadtrips.nu dat zij optreedt als tussenpersoon. Voor de uitvoering en kwaliteit van elke afzonderlijke dienst is uitsluitend de desbetreffende dienstverlener verantwoordelijk. Bij klachten over de uitvoering van deze diensten moet u met de betreffende dienstverlener(s) contact opnemen. Roadtrips.nu draagt als tussenpersoon geen enkele verantwoordelijkheid voor de aansluiting tussen de diverse reisonderdelen/diensten. Voor zover noodzakelijk, in het kader van de uit te voeren diensten, geven wij uw gegevens door aan de dienstverlener(s). Wanneer u hier geen prijs op stelt kunt u dit aan ons doorgeven, maar Roadtrips.nu is niet aansprakelijk indien de diensten niet of niet juist worden uitgevoerd, door het ontbreken van deze gegevens.
 14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van RoadTrips.nu.